HotKeyEvent
TODO: HotKeyEvent Constructors
Properties
HotKeyEvent
.
HotKey
Keys
HotKeyEvent
.
HotKey
Keys
HotKeyEvent
.
LastEvent
HotKeyEvent
HotKeyEvent
.
LastEvent
HotKeyEvent
HotKeyEvent
.
Timestamp
Double
HotKeyEvent
.
Timestamp
Double
Methods
HotKeyEvent
.
AddEvent
(
k
)
HotKeyEvent
.
AddEvent
(
k
)
Parameters
k
Keys
Return
HotKeyEvent