HotKeyEvent
@nodoc
TODO: HotKeyEvent Constructors
Methods